Кримінальне право


Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт

з кримінального права

Загальні методичні вказівки

Курсова робота з кримінального права є своєрідною формою перевірки знань студента щодо отриманих ним теоретичних відомостей з даної дисципліни. Виконання письмової роботи переслідує ще й іншу, не менш важливу мету - набування студентами вміння аналізувати кримінальне законодавство, застосовувати керів­ні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, матеріали судової і слідчої практики, творчого і самостійного вивчення наукової літератури.
Студентом виконується один з варіантів теми. Дозволяється змінити приблизний план або тему курсової роботи за домовленістю з викладачем на певних умовах (наприклад, з ураху­ванням посади студента).
Курсова робота виконується самостійно. Механічне переписування літературних джерел недопустиме. Окремі цитати слід брати в "лапки" і у виносці вказувати джерело /прізвище автора, назву роботи, сторінку/. При викладенні спірних концепцій теми студент повинен аргументувати власну позицію.
Використання матеріалів практики або статистики в роботі є обов'язковим. Для демонстрації теоретичних положень теми можна звернутися до матеріалів місцевих судово-слідчих органів. Не допускаються до захисту роботи, в яких не використані матеріали судово-слідчої та пенітенціарної практики або статистичних даних.
Успішно виконану роботу викладач допускає до захисту.Якщо робота не допущена до захисту, студент виконує її повторно по тій же темі або по іншій. До повторно виконаної роботи додається рецензія з першої роботи, а також недопущена до захисту робота.


Основні вимоги до курсової роботи

1. Курсова робота повинна готуватися на основі глибокого вивчення нормативного матеріалу, рекомендованої літератури, матеріалів судової, слідчої, пенітенціарної практики.
Крім рекомендованої та самостійно відібраної літератури, додаткових джерел (монографій, статті в наукових часописах) при підготовці курсової роботи слід використовувати: М.І. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, Кримінальне право України, Загальна, Особлива частини, Київ - Харків, ЮрІнком Інтер – Право, 2002.
2. При висвітленні теми необхідно не тільки розкрити зміст відповідної статті КК України, але й привести нормативне обґрунтування кваліфікації, розкрити зміст юридичних ознак конкретного складу злочину, навести погляди окремих видатних юристів, прослідкувати зміни, що їх зазнала та чи інша норма права за період Радянських часів и до тепер, навести статистичні дані, обґрунтувати необхідність та затребуваність норми, її санкцій.Висвітлення теми рекомендується проводити за наступним планом.1. Загальний висновок про наявність у діянні складу злочину з посиланням на відповідні норми КК України.
1.1. Характеристика даного злочину з огляду суспільної небезпечності діяння.
2. Детальний юридичний аналіз складу злочину.
2.1. Встановлення родового та безпосереднього об’єктів.
2.2. Відмежування об’єкту від предмету.
2.3. Аналіз об’єктивної сторони. Визначити який склад злочину (формальний, матеріальний). Відповідно обґрунтувати висновок, в залежності від цього характеризувати злочинне діяння, встановити та довести наявність причинного зв’язку.
2.4. При наявності характеризувати факультативні ознаки об’єктивної сторони, їх вплив на кваліфікацію діяння.
2.5. Встановити форму вини, обґрунтувати висновок щодо форми вини. Розкрити зміст вини, значення мотиву та мети злочину.
2.6. Розкрити ознаки суб’єкта злочину. При необхідності показати ознаки спеціального суб’єкту.
2.7. Розкрити зміст кваліфікуючих ознак.
2.8. Провести відмежування даного злочину від суміжних.
2.9. В деяких випадках показати особливості складів злочинів, в залежності від стадії та вчинення його в співучасті (об’єктивні та суб’єктивні ознаки незакінченої злочинної діяльності; об’єктивні та суб’єктивні ознаки конкретного виду співучасті).
3. Провести порівняльний аналіз із законодавством України, що втратило чинність та з законодавством країн - учасників СНГ (Росія).


При розкритті теми курсової роботи бажано кожний висновок, аналіз елементу складу ілюструвати прикладом слідчої або судової практики.Курсова робота повинна бути виконана самостійно. Механічне переписування літературних джерел не припустиме.
Окремі цитати, наведені з Постанов ПВС, монографій, підручників, слід брати у „лапки”, робити виноску, в якій вказувати джерело із зазначенням прізвища автора, назви роботи, місця та року видання, сторінки.
При викладенні у роботі спірних концепцій, різних поглядів авторів джерел, студент повинен аргументувати власну позицію.
Використання матеріалів практики в роботі є обов’язковим. Для демонстрації теоретичних положень теми можна звернутися до місцевих судово-слідчих органів.
Робота, виконана без використання матеріалів судово-слідчої або пенітенціарної практики, не допускається до захисту.
Для перевірки робота повинна бути надана в місячний термін до дати її захисту.
Викладач рецензує роботу та приймає рішення про допущення її до захисту.
Студент має право ознайомитися з рецензією, врахувати зауваження та недоліки для успішного захисту курсової роботи.
Якщо робота не допущена до захисту, студент виконує її повторно за тією самою, або іншою темою. До повторної роботи додається рецензія з першої роботи, а також недопущена до захисту робота.
Курсова робота повинна бути акуратно, належним чином оформлена. Титульний лист повинен містити інформацію про навчальний заклад, факультет, курс, групу, П.І.Б. студента, назву роботи, посаду та прізвище викладача.
Робота має бути грамотно, розбірливо написана, або надрукована з інтервалом – 2, мати виділені поля, пронумеровані сторінки.
На початку роботи повинен бути наведений план, в кінці - висновок та список використаної літератури.

Обсяг роботи - 45-50 сторінок при рукописному варіанту, не менш 25 сторінок друкованого тексту.ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу "Кримінальне право" (Особлива частина)

1. Державна зрада.

2. Відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча.

3. Кримінальна відповідальність за посягання на життя людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.

4. Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про працю.

5. Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ.

6. Відповідальність за бандитизм.

7. Відповідальність за перешкоджання діяльності народного депутату України та депутата місцевої влади.

8. Відповідальність за розкрадання майна шляхом крадіжки.

9. Відповідальність за розкрадання майна шляхом грабежу.

10. Відповідальність за порушення умов щодо охорони майна.

11. Відповідальність за розбій.

12. Відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна.

13. Кримінальна відповідальність за вимагання.

14. Відповідальність за розкрадання майна шляхом привласнення, розтрати, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

15. Кримінальна відповідальність за розкрадання майна шляхом шахрайства.

16. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

17. Відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження.

18. Відповідальність за захоплення заручників.

19. Відповідальність за перевищення меж необхідної оборони згідно з кримінальним кодексом України.

20. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби.

21. Кримінальна відповідальність за згвалтування.

22. Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта.

23. Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство.

24. Кримінальна відповідальність за торгівлю дюдьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини.

25. Відповідальність за зайтяття забороненими видами господарської діяльності.

26. Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській діяльності.

27. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

28. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла.

29. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

30. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами.

З1. Кримінальна відповідальність за порушення правил екологічної безпеки.

32. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем.

33. Відповідальність за одержання хабара.

34. Відповідальність за провокацію хабара.

35. Кримінальна відповідальність за давання хабара.

36. Кримінальна відповідальність службове підроблення.

37. Відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.

38. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання.

39. Кримінальна відповідальність за забруднення моря.

40. Кримінальна відповідальність за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів.

41. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників.

42. Кримінальна відповідальність за незаконну приватизацію державного, комунального мкайна.

43. Відповідальність за втечу з місця позбавлення волі або з-під варти.

44. Кримінальна відповідальність за розголошення даних досудового слідства або дізнання.

45. Відповідальність за опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків.

46. Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку.

47. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів.

48. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

49. Кримінальна відповідальність за хуліганство.

50. Відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці.

51. Відповідальність за захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

52. Відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

53. Відповідальність за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.

54. Відповідальність за масові заворушення.

55. Відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

56. Відповідальність за порушення чинних на транспорті правил.

57. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом.

58. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха.

59. Відповідальність за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.

60. Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

61. Кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

62. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

63. Відповідальність за угон або захоплення залізничного рухомого, повітряного, морського чи річкового судна.

64. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.

65. Кримінальна відповідальність за посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

66. Кримінальна відповідальність за втрату документів, що містять державну таємницю.

67. Відповідальність неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден.

68. Відповідальність за незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

69. Відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів.

70. Відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

71. Відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції.

72. Відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва, чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

73. Відповідальність за вбивтво через необережність.

74. Відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

75. Проблема експлуатації дітей, кримінальна відповідальність за даний вид злочину.

76. Кримінальна відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво.

77. Відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

78. Кримінальна відповідальність за самоправство.

79. Проблеми кримінально-правової боротьби з незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

80. Проблеми кримінально-правової боротьби з хабарництвом.

81. Відповідальність за порушення податкового законодавства на сучасному єтапі.

82. Кримінально-правова боротьба з незаконним володінням зброєю.

83. Відповідальність за порушення правил кораблеводіння.

84. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу.

85. Відповідальність за незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні.

86. Кримінальна відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.

87. Кримінально-правова боротьба із наркоманією, соціальні та правові аспекти.

88. Відповідальність за одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації.

89. Основні напрямки кримінально-правової боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку України.

90. Кримінальна відповідальність за найманство.


Зразки складання планів курсових робіт:

Тема: Підробка документів

План:

Вступ.
1. Підробка документів:
а) об'єкт підробки документів;
б) предмет підробки документів;
в) об'єктивна сторона підробки документів;
г) суб'єктивна сторона та суб'єкти підробки документів;
2. Підробка печаток та штампів.
3. Використання та збут підроблених документів. Судова практика.
Пропозиції до проекту Кримінального кодексу України Висновок.
Література:
1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України, Київ, “Ін-Юре”, 2003.
2. Кримінальне право України. Особлива частина. За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я., Юрінком-Інтер, 2002
3. Клаус Літнер Поль. "Естественно-научная криминалистика".-М.1985.ст.189,166,196.
4. І.Ф.Поленов. Відповідальність за крадіжки, підробку Документів та їх використання. - М. 1980 ст. 20,33,41, 52.
5. А.В Кузнєцов. Відповідальність за фальсифікацію Документів.-М. 1959, ст. 19-20.
6. В.А.Владіміров. Злочини проти прядку керування. - М. 1969,ст.24.
7. М.А.Чельцов. Радянський кримінальний кодекс. -М. 1962 ст. 206.
8. І.Ф.Полєнов. Відповідальність за крадіжку, підробку документів та їх використання. - М. 1980, ст. 25, 35.
9. Курс радянського кримінального права. Т 6. М- 1971, ст. 217,222.
10. Б.У. Панхасов Вказівка, праця. Ст.35-36, 27.
11. Словник-довідник по суспільствознавству та основам радянської держави та права. - М. 1990, ст. 56.Тема: Наркоманія як суспільне небезпечне явище

План:

Вступ.
1. Наркоманія – загальні положення.
2 Злочини, що пов'язані з наркоманією та відповідальність за них.
2.1. Виготовлення, придбання, збут наркотичних засобів.
2.2. Розкрадання наркотичних засобів.
2.3. Посів та вирощування рослин, що містять наркотичні речовини.
2.4. Організація або держання домів для вживання наркотичних засобів.
2.5. Порушення правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, перевезення або пересилки наркотичних засобів.
2.6. Інші злочини, пов'язані з наркоманією. Судова практика.
Пропозиції до Кримінального кодексу України. Висновок.

Література

1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України, Київ, “Ін-Юре”, 2003.
2. Кримінальне право України. Особлива частина. За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я., Юрінком-Інтер, 2002
3. Вісник Верховного Суду СРСР. - 1991. -№8.
4. Дидковская С.П., Фесенко Е.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. - К., Наукова думка, 1989.-241 с.
5. Корданский Н.И. Обьект и предмет уголовно-правовой охраны. - М., Политиздат, 1980. -196 с.
6. Левин Б.М., Левин М.Б. Наркомания и наркоманы. - М., Просвещение, 1991 -160с.
7. Музика А. Об'єкт злочинів, пов'язаних з наркоманією. // Право України. - 1997. — №12. С. 86-94.
8. Никифорчин І.0. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів: Автореф. Канд. Юридичних наук, X., Зодіак, 1994.
9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - К., Юрінком, 1994. -794 с.
10. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 25 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. — №10. -Ст. 62.
11. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 25 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995.--№10.-Ст,60.
12. Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та антигромадянську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 року // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. -1993.—№6-с.157-161.
13. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів та зловживанню ними" Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995. - №10.-Ст. 61.
14. Смиритенко В-Н. Нормы, охраняющие здоровье населення и их место в системе уголовного законодательства. -Тр. ВПИЙ МВД СССР - 1975. -№37.
15. Уголовный кодекс Украины: В редакции на 01.02.1998. -Харьков: ТОО "Одисей", 1998. -272 ст.